Vid olycka med utsläppsrisk

Agera enligt nedan i händelse av olycka med risk för utsläpp av miljöfarliga vätskor.

Vid olycka, rapportera till

  • Räddningstjänsten (112)
  • Miljö & Hälsoskydd (0300-83 40 00)
  • Föreningens miljöansvarige, se sidan Kontakt

I båten

  • I båten och dess motorrum eller kölsvin bör absorberande material finnas för att ta upp mindre, invändiga utsläpp.

På land

  • Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material, så att vätskan inte tränger ner i marken.
  • Sug upp vätskan med Absol. Absol finns i rummet där vi har högtryckstvättarna vid spolplattan.
  • Allt material som använts vid omhändertagandet lämnas  som miljöfarligt avfall och lämnas i kommunens återvinningscentral.

I sjön

  • Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa utsläppet.
  • Vid större utsläpp larma enligt ovan.
  • I händelse av utsläpp som inte härrör från föreningen utan kommer drivande från havet, larma enligt ovan och försök att förhindra vidare spridning samt skydda stränder och båtar.

Ansvarig för instruktionen ”Vid olycka med utsläppsrisk” är föreningens ordförande, se sidan Kontakt.