Allmänna Ordningsregler

I föreningen gäller följande Allmänna Ordningsregler:

 1. Alla båtar skall alltid vara försäkrade för skada på egen båt och skada som kan orsakas på andra båtar och material. Ersättning för skada som kan drabba båtägaren, dennes båt eller utrustning kan ej åläggas föreningen. Kopia på försäkringsbrevet ska skickas till styrelsen. Vid byte av båt ska kopia på det nya försäkringsbrevet skickas med epost till föreningens ordförande. Genom försäkringsbrevet bekräftas även att innehavare av båtplats är båtens ägare.
 2. Maximal båtstorlek är 6,0 m längd och 2,5 m bredd. Undantagna är båtplatserna vid piren samt av styrelsen särskilt anvisade platser. Ingen båt får dock vara längre än 8 meter.
 3. Det tidigaste datum då båtplatsinnehavare kan lägga i bom är 15/4.
 4. Båtplatsinnehavare äger rätt att förtöja båten vid anvisad plats vid brygga från och med 15/4 till och med 15/10 såvida ej annat överenskommits med styrelsen eller om arbeten behöver utföras som inskränker på nyttjanderätten.
 5. Allt miljöfarligt avfall skall omhändertas av var och en och får inte lämnas i hamnen.
 6. Ordinarie båtplatsinnehavare eller i förekommande fall andrahandshyrare skall efter bästa förmåga utföra arbeten som styrelsen beslutar alternativt erlägga arbetssäkringsavgift.
 7. Ordinarie båtplatsinnehavare eller i förekommande fall andrahandshyrare ansvarar för att lägga i och ta upp den bom som tillhör båtplatsen. Avgift för utebliven iläggning eller upptagning debiteras per tillfälle. Båtplatsens bom är den bom vars nummer överensstämmer med båtplatsens nummer. Bommen monteras i det fäste som sitter närmast båtplatsens nummerskylt på bryggan. Samtliga Y-bommar skall vara ilagda senast på vårens utlysta bomdag samt upptagna senast på höstens utlysta bomdag. För ytterligare viktig information kring Y-bommar se sidan Bomdag.
 8. Alla båtar med båtplats bör vara sjösatta senast 15/6. Detta för att frigöra plats på hamnplan.
 9. Alla båtar ska vara upptagna senast 15/10
 10. Den som vill ha kvar sin båt i vattnet efter 15/10 (t ex för hummerfiske) ska begära tillstånd för detta hos styrelsens ansvarige för båtplatser,  se sidan Kontakt för kontaktinfo. Den som får skriftligt tillstånd att ta upp sin båt efter 15/10 blir samtidigt ansvarig för att ta upp båda bommarna vid sin båtplats (förutsatt att grannen tagit upp sin båt). Tillståndet gäller till 15/11 som längst. Då ska även dessa båtar och bommar vara upptagna.
 11. Sjösättningsrampen får endast användas av medlem eller medlem i systerförening.
 12. Alla båtar skall förtöjas på ett säkert sätt med minst 4 ordentliga tampar och 4 fjädrar. För mer info, se sidan Förtöjning.
 13. All förtöjning sker på egen risk.
 14. Hamnens eluttag får utnyttjas endast tillfälligt.
 15. Lånade verktyg skall alltid återlämnas på sin plats i båthusets verkstad.
 16. Parkering på hamnplan får ske med 1 bil per utlämnad bom-tagg i mån av plats.
 17. Tom båttrailer kan mot avgift förvaras i hamnen under sommaren, och båt på land under vintern. Detta får ske endast på anvisad plats. Trailer/båt ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer. Om märkning saknas eller är bristfällig kommer föreningen att rapportera ekipaget som hittegods. För mer info se sidorna Uppställningsplatser och Avgifter.
 18. Det är för innehavare av fast båtplats förbjudet att överlåta, låna ut eller hyra ut båtplatsen i andra hand. Om båtplatsen inte ska användas under året skall detta i god tid, senast 28/2, meddelas styrelsen som då om möjligt hyr ut platsen i andra hand. Båtplats som ej används av ordinarie båtplatsinnehavare under tre sammanhängande år återgår, efter tredje årets utgång, till föreningen om ej synnerliga skäl för förlängning föreligger, och medlemskapet avslutas.
 19. Ett eventuellt saldo av inarbetade arbetstimmar förfaller om man säger upp sitt medlemskap och lämnar föreningen.
 20. Båtplats kan överlåtas till innehavarens barn, efter styrelsens godkännande. Om överlåtelsen godkänns avslutas den tidigare innehavarens medlemskap och ny innehavare väljs in som ordinarie medlem. Tidigare innehavares eventuella saldo av inarbetade arbetstimmar är personligt och förs inte över till ny innehavare. Förfrågan om överlåtelse inför kommande säsong skickas via e-post till båtplatsansvarig, senast 31/12 (se sidan Kontakt).
 21. All hantering av vattenskotrar är förbjuden inom hela hamnområdet.
 22. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i hamnen.
 23. All grillning på piren eller bryggorna är förbjuden.
 24. Att cykla eller köra moped på bryggor eller pir är förbjudet.
 25. Kör försiktigt på vägen till och från hamnen. Tänk på barnen! I hela bostadsområdet gäller högsta tillåtna hastighet 30 km/tim.
 26. Respektera vägföreningens trafikskyltar längs med gatan utanför hamnområdet. Parkering utöver vad som är reglerat i punkt 15 får endast ske på parkeringsplats vid korsningen mellan Organistvägen och Finnasandsvägen.
 27. Uppsägning av ordinarie medlemskap skall ske senast 31/12 inför nästkommande säsong. I annat fall debiteras full avgift i enlighet med föreningens stadgar och allmänna ordningsregler. Uppsägning skall ske skriftligen till styrelsens ansvarige för båtplatser, se sidan Kontakt för kontaktinfo.