Bom och parkering

För att få parkera i hamnen krävs att man är medlem i föreningen och har båtplats (permanent eller tillfällig).

Från och med 2015 regleras parkering med hjälp av en inpasseringsbom . Denna ersätter den tidigare lösningen (årliga parkeringsbevis med ett parkeringsbolag som övervakare).

  • För att passera bommen använder medlem en elektronisk nyckelbricka.
  • Brickan behövs vid såväl in- som utpassage.
  • Varje medlem har möjlighet att kvittera ut en bricka.
  • Brickan fungerar endast för medlem som betalt sin årliga avgift.
  • När brickan kvitteras ut betalar medlem 200 kr i deposition. Depositionen återbetalas om man lämnar föreningen. Detta förutsätter att brickan återlämnas.
  • Varje bricka har en unik identitet och behålls från år till år.
  • Medlem som vill ersätta en förkommen bricka med en ny, betalar ny deposition. Depositionen för den förkomna brickan är då förbrukad.

OBS! För att kunna kvittera ut en nyckelbricka ska man ha betalt sin avgift för säsongen.